หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.ศรีประจันต์
" เทศบาลตำบลศรีประจันต์ บ้านฉันน่าอยู่ "
 
 
 
พันธกิจ
 
    แก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลศรีประจันต์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย
ยาเสพติด ปัญหาการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต ฯลฯ
    สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้มีความเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด ปลอดมลพิษ รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมให้มีคุณภาพสังคมที่เอื้ออาทร รวมทั้งทุกๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
    สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์พลังแห่งความสามัคคี ตามแนวทางในระบอบประชาธิปไตย
    ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นซึ่งประชาชนนับถือ
    ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ และต้องอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
    จัดระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน และความเจริญเติบโตของเทศบาลมีถนนคุณภาพดี มีน้ำประปาสะอาด และเพียงพอ มีไฟฟ้าสาธารณะที่สว่างไสวอยู่เสมอ และระบบระบายน้ำที่ดี
    มุ่งมั่นในประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการต่างๆ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารตลอดจนการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล
    ประสานงานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้ด้านวิชาการมาพัฒนาเทศบาล มุ่งสู่เกียรติยศและศักดิ์ศรีเสมอด้วยเทศบาลอื่น
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  สร้างบูรณะสาธารณูปการ สาธารณูปโภค และไฟฟ้า
  พัฒนาการใช้ที่ดิน
  บริการด้านการประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  ส่งเสริมสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
  ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
  ส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล แก่ประชาชน
  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
  ปรับปรุงและพัฒนารายได้
  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
  ปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสาร
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
  ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 035-582-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศรีประจันต์
จำนวนผู้เข้าชม 289,928 เริ่มนับ 4 เม.ย. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10