หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์
ชาติภูมิสถานพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ศาสนสถานในชุมชนศรีประจันต์
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นายเวทวัฒน์ เวทสรณสุธี
นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
   
     
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
     
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนเทศบาล 44 ถึงแยกหมู่บ้า [ 2 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนเทศบาล 44 ถึงแยกหมู่บ้า [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

   
 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ - ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์) [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 202 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 204 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก และถน [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 186 
   
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 38 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 24 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพือน มกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 28 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
           
  หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย   e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
   
 
สพ 0023.5/ว 1943 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.มะขามล้ม อบต.วังคัน)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ0025.5/ว11534 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ เมษายน 66  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 1942 สนับสนุนคู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 1941 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 11515 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566เดือน มิถุนายน 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 11499 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/10958 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.6/ว 1939 การติดตามขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/1938 การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว11463 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นท  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3 - ว 11436 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดฝน ปี 2566  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/ว 1929 แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ทต.หนองกระทุ่ม อบต.โคกช้าง)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.5/ว 11432 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.1/ว 11296 การส่งข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566(ฉบับแก้ไข)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 11407 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สพ 0023.3/ว 6857 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างปลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการอบรม  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรม  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สพ0023.2/ว 11352 หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
สพ0023.3/ว 11350 เร่งรัดการใช่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]  
 
   
 
ทต.สระกระโจม การสร้างการรับรู้กฎหมายทั่วไปแก่ประชาชน เกี่ยวกับ ความผิดซ้ำกรณีเมาแล้วขับ [ 8 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เดิมบาง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงหินคลุกบดอัดแน่นถนนสายหนองตาดี หมู่ที่ 2 บ้านเดิมบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ทะเลบก ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น ThaiD Thai Digital Identity หรือ ไทยดี [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.เดิมบาง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ถนนสายหนองไกล หมู่ที่ 8 บ้านหนองห [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น ริมคลองสันตอ ท้ายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เดิมบาง ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และให้บริการประชาชน บ้านแหลมสะแก หมู่ที่ 3 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทะเลบก อบต.ทะเลบก ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.วังน้ำซับ ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่กองดิน โรคมือเท้าปาก (HAND FOOT MOUTH DISEASE) [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 28 
อบต.ไผ่กองดิน รู้จักไวรัส RSV!!!! [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ตามพระราชบัญญัติการจัดซ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานโครงการปรับปรุงคูน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามทอง หม [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.เดิมบาง ร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
 
   
 


อบต.หัวโพธิ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอน สำหรับเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หัวโพธิ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอน สำหรับเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ดอนปรู ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ดอนมะเกลือ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.บ้านกร่าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดละหารของเทศบาลตำบลบ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.เจดีย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลเจดีย์ เ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองสาหร่าย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.นางบวช ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.พิหารแดง โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ บ้านดอนทะเล [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.พิหารแดง โครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านพิหารแดง จำนวน ๒ โคร [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.พิหารแดง โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.หนองกระทุ่ม ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ดูแลโควิดชุมชน(Covid Care Center) ของเทศ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.สนามคลี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.แจงงาม ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ต้นตาล จ้างโครงการตักดินเสริมถนนโดยใช้รถแบล็คโฮว์ บริเวณถนนสายเรียบคลองแม่พระประจักษ์ฝั [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีประจันต์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีประจันต์ จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผ [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.ศรีประจันต์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านช้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]
 
 
     
 
   
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
naxsolution.com
 
   
 
     
 
   
กระดาน
สนทนา
ดูทั้งหมด
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (17 พ.ค. 2566)    อ่าน 7  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 พ.ค. 2565)    อ่าน 332  ตอบ 0  
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ? (12 เม.ย. 2565)    อ่าน 302  ตอบ 1  
 
     
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด
กระเป๋าจากหวายเทียม
บ้านเจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
  Link ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
เริ่มนับ วันที่ 17 พ.ค. 2565
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-961-1353
     
  คู่มือประชาชน  
  Service  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ ทต.ศรีประจันต์
 
     
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  กล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ
 
 
E-Service
 
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร คำร้องทั่วไป
 
คำขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 โทรศัพท์ : 035-582-112
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลศรีประจันต์
จำนวนผู้เข้าชม 2,743,760 เริ่มนับ 17 พ.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
ทต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
CLICK